przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
114724 odwiedzin

Oferty Pracy

A A A

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew zatrudni pracownika na stanowisko:

elektryk w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów

 

Wymagania:

Wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe, uprawnienia do 1kV.

 

Oferujemy:

 1. Atrakcyjne wynagrodzenie.
 2. Umowę o pracę na cały etat.
 3. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
 4. Stabilne zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony.
 5. Praca w małej grupie ludzi.
 6. Możliwość rozwoju zawodowego - kursy doszkalające i specjalistyczne.
 7. Szkolenie z zakresu BHP.
 8. Pełen pakiet ubezpieczenia społecznego.
 9. Pakiet benefitów i dodatków ( świadczenia z ZFŚS, wczasy pod gruszą, nagrody jubileuszowe, posiłki regeneracyjne).
 10. Niezbędne narzędzia i odzież do pracy na stanowisku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 46 862 81 06  lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE


Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

zatrudni pracowników na  niżej wymienione stanowiska:

 

 1. hydraulik w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów, wymagania: wykształcenie kierunkowe,  doświadczenie zawodowe.
 2. elektryk w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów, wymagania: wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe, uprawnienia do 1kV.
 1. pracownik ogólnobudowlany w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów, wymagania: wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe, zdolny do pracy na wysokości.

 

 1. pracownik gospodarczy na Cmentarzu Komunalnym.

 

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę na cały etat.
 2. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. 
 3. Stabilne zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony.
 4. Praca w małej grupie ludzi.
 5. Możliwość rozwoju zawodowego - kursy doszkalające i specjalistyczne.
 6. Szkolenie z zakresu BHP.
 7. Pełen pakiet ubezpieczenia społecznego.
 8. Pakiet benefitów i dodatków ( świadczenia z ZFŚS, wczasy pod gruszą, nagrody jubileuszowe, posiłki regeneracyjne)
 9. Niezbędne narzędzia i odzież do pracy na stanowisku

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 46 862 81 06  lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista do spraw administracji z zadaniami kasjera

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

 

 

 1. I.              WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM – Specjalista ds. administracyji z zadaniami kasjera

 

 1. Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska w pełnym wymiarze pracy, w godzinach pracy urzędu.
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków w szczególności znajomość ustaw z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office)
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku w samorządowej jednostce budżetowej.

 

 1. Inne wymagania
  • Odpowiedzialność
  • Samodzielność i kreatywność
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
  • Zdolność skutecznego komunikowania się
  • Zdolność analitycznego myślenia
  • Odporność na stres

 

II.        ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU

URZĘDNICZYM – Specjalista ds. administracji z zadaniami kasjera

 

1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi, garażami i pomieszczeniami magazynowymi, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów, sporządzanie umów, protokolarne przejmowanie i przekazywanie lokali, prowadzenie dokumentacji poszczególnych lokali.

2.Prowadzenie spraw związanych z wynajmem powierzchni pod reklamy, dzierżawą gruntów, w szczególności sporządzanie umów.

3.Prowadzenie obsługi najemców w zakresie zasiedlania i zwalniania lokali mieszkalnych i socjalnych w tym sporządzanie umów, protokolarne przejęcie, przekazanie lokali, prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych lokali.

4.Wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, socjalnych, umów dzierżawy pomieszczeń, garaży, gruntów i powierzchni pod reklamy zgodnie z obowiązującymi w Zakładzie zasadami i regulaminami.

5.Prowadzenie korespondencji z najemcami lokali użytkowych, mieszkalnych, socjalnych, dzierżawcami pomieszczeń, garaży, gruntów i powierzchni pod reklamy oraz instytucjami zewnętrznymi w sprawach dotyczących poszczególnych lokali i nieruchomości.

6.Załatwianie skarg i wniosków najemców lokali w sprawach dotyczących zajmowanych lokali i nieruchomości, w tym poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosków o przyznanie lokalu.

7.Prowadzenie ewidencji zużycia mediów w poszczególnych lokalach i budynkach ( woda, ścieki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz itp) w szczególności zakładanie kartotek, ustalanie i rozliczanie zaliczek oraz naliczanie należności.

8.Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i budynków.

9.Prowadzenie spisu użytkowników lokali, prowadzenie ewidencji umów wg poszczególnych kategorii oraz weryfikowanie stanu prawnego zawartych umów.

10.Przygotowywanie aneksów do umów oraz rozliczanie godzin pracy najemców odpracowujących zadłużenie czynszowe.

11.Prowadzenie dla każdego budynku „Książki obiektu budowlanego” oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.

12.Kontrolowanie stanu utrzymania czystości i porządku w podległych budynkach i na przyległych do nich terenach.

13.Zgłaszanie do grupy remontowej lub odpowiednich zewnętrznych służb technicznych awarii i usterek powstałych w podległych lokalach i nieruchomościach.

14.Uczestniczenie jako członek w pracach komisji powołanych na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu.

15.Reprezentowanie Gminy Miasto Sochaczew na zebraniach wspólnot mieszkaniowych na podstawie imiennego pełnomocnictwa.

16.Dbanie o prawidłowe działanie powierzonych urządzeń, narzędzi i sprzętu (zapewnienie serwisu).

17.Bieżące przyjmowanie do kasy wpłat wewnętrznych i zewnętrznych w ramach używanego systemu komputerowego.

18.Bieżące podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku.

19.Bieżące wypłaty z kasy na podstawie dokumentów źródłowych sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty.

20.Bieżące sporządzanie raportów kasowych.

21.Prowadzenie rejestru wypłaconych zaliczek do rozliczenia pracowników oraz terminowe ich rozliczenie.

22.Przestrzeganie utrzymania stanu pogotowia kasowego ustalonego zarządzeniem Dyrektora.

23.Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego klasyfikowania dokumentacji oraz przygotowania dokumentacji do przekazywania ich do archiwum.

24.Wykonywanie innych poleceń Dyrektora i Kierownika Działu Gospodarki Lokalowej i Remontów, Głównego Księgowego.

 

 1. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

URZĘDNICZYM – Specjalista ds. administracji z zadaniami kasjera

 

 1. Rodzaj pracy: praca umysłowa
 2. Czas pracy: równoważny czas pracy
 3. Wynagrodzenie: stałe
 4. Stopień samodzielności: stanowisko w Dziale Gospodarki Lokalowej  i Remontów Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 5. miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej
 6. Rozpoczęcie wykonywania pracy od dnia 16 grudnia 2019 roku.

 

IV WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. List motywacyjny
 2. życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej
 3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
 4. Zaświadczenia potwierdzające wymagane wykształcenie
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 7. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.
 9. Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko podinspektora.
 10. Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1.  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych  kopertach
 2. Na kopercie należy zamieścić opis: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – „Specjalista do spraw administracyjnych z zadaniami sekretarki/kasjera”.
 3. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, Al. 600 lecia 90, 96-500 Sochaczew.
 4. Za pośrednictwem poczty na adres:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie

 Al. 600 lecia 90, 96-500 Sochaczew.

Dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – „Specjalista ds. administracji z zadaniami kasjera”

 

W terminie do 30 listopada 2019 roku. (decyduje data wpływu do ZGK).

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.
 3. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”
 5. Osoby, spełniające wymagania formalne do drugiego etapu naboru będą zapraszane telefonicznie. Prosimy o podanie numerów kontaktowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

 • Wiem , że Administratorem danych osobowych jest Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie reprezentowany przez Dyrektora.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Adriana Łabęda adriana.labeda@zgksochaczew.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (Dz. 2018 poz 917)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem , lub zatrudnieniu.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt