przejdź do Sochaczew.pl
70388 odwiedzin
Budynek przedpogrzebowy do wynajęcia

BUDYNEK POGRZEBOWY DO WYNAJĘCIA


Zarządzenie burmistrza miasta Sochaczew z dnia 30 marca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały
Nr XXII/214/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Uchwały Nr XXIV/270/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony budynku przedpogrzebowego o łącznej powierzchni 1105,18 m2, położonego na działce nr ewidencyjny 103/1 na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Trojanowskiej 89 w Sochaczewie wraz z terenem przyległym zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, w trybie przetargowym, zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze przetargu na czas nieokreślony:

- Przedmiot najmu: budynek przedpogrzebowy o pow. 1105,18m2, ul. Trojanowska 89
- Nr działki: część zabudowanej działki nr 103/1 o pow. 2400 m2 w tym pow. budynku 735 m2
- Księga wieczysta i obręb geodezyjny: KW PL 1O/00008445/1, Obręb 0003, Wypalenisko
- Cel umowy: prowadzenie usług pogrzebowych
- Stawka czynszu/ cena wywoławcza na przetargu: 13 zł/m2 netto + VAT miesięcznie 
- Czas trwania umowy: nieokreślony


§ 2. Wynajęcie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu - BIP, a ponadto informacja o wywieszeniu Zarządzenia podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

A A A
06.04.2017
godz.08:18
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość