przejdź do Sochaczew.pl
87850 odwiedzin
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa"
A A A
data publikacji 27-03-2014
termin składania ofert 21-03-2014

ZP  1/2014                                                                              Sochaczew, dnia  27.03.2014 roku

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę paliwa”

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliwa” wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta nr 1

PPUH „WIS” Sp.J.

Żaczkowski Władysław, Żaczkowski Stanisław

ul. Wyszogrodzka 141, 96-500 Sochaczew

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 190 862,18 zł

 

Oferta odrzucona

Zamawiający w piśmie z dnia 25.03.2014 r.  L.dz. ZGK/1194/2014 , ZP 1/2014  w trybie art. 87 ustawy – Prawo zamówień publicznych wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wyceny oferty należało przyjąć cenę hurtową netto za 1 litr paliwa z dnia 12.03.2014 roku opublikowaną na stronie internetowej producenta, którego przedstawicielem handlowym jest Wykonawca. Zawarte w ofercie ceny hurtowe netto producenta za 1 litr paliwa są inne niż opublikowane na dzień 12.03.2014 roku na stronie internetowej wskazanego w ofercie producenta tj. PKN ORLEN S.A. Zamawiający wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień do dnia  27.03.2014 r. do godz. 10.00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę w trybie art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 2

TYMWOD A.S. Strzeleccy Sp. J.

ul. Gwardyjska 11, 96-500 Sochaczew

 

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  - 191 418,75zł

Oferowana cena brutto za realizację zamówienia  powiększona o koszt dojazdu do stacji paliw wyliczony zgodnie z SIWZ –  195 875,24 zł

Liczba przyznanych punktów – 100

 

W związku z powyższym zamówienie pozyskał Oferent nr 2. Termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na dzień 03.04.2014 roku.

Dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość